خبر ۸ شهریور ۹۵ – ایجاد اشتغال برای یک هزار نفر در صورت جذب سرمایه گذار برای معادن شاهین دژ
نوع خودرو: قیمت کارخانه: قیمت بازار: 206 تیپ 2: 32.666: 34.2: 206 sd v8: 37.388: 38.6: 405 glx: 29.038: 30.7: 405 glx دوگانه سوز