مجلۀ ادبیات تطبیقی فرهنگستان زبان و ادب فارسی به چاپ مقالات پژوهشی و روشمند، و نیز گزارش ...
لیست پایان نامه های رشته زبان و ادبیات فارسی و ادبیات تطبیقی ... ویژه منابع انگلیسی زبان در ...
ادبیات تطبیقی ابزاری ... ادبیات شرق و ادبیات ... به ویژه ادبیات فارسی بر ادبیات انگلیسی ...
ادبیات تطبیقی و مطالعات ... عنوان کامل مقاله به فارسی و انگلیسی؛ نام نویسندگان به فارسی و ...
قدس؛ یوسف‌العظم؛ محمود شاهرخی؛ ادبیّات تطبیقی ... انگلیسی; مقالات ادبیات ... فارسی و فارسی به ...
در اواخر قرن نوزدهم بود كه چندین اثر تطبیقی مهم ارائه شد و ... فارسی بر ادبیات انگلیسی ...