بقای برجام به اراده رئیس‌جمهور بعدی آمریکا بستگی دارد. ... ادامه داد: توافق ... تعهد به برجام ...
ادامه اجرای برجام به اراده رئیس‌جمهور آتی آمریکا بستگی دارد. ... آن را به رییس مجلس و ...
بقای برجام به اراده رئیس‌جمهوری آتی آمریکا بستگی دارد. ... نویسنده این گزارش ادامه داد: ...
رئیس‌جمهور بعدی آمریکا و ... نظارت بر پایبندی ایران به برجام ... به شرایط بستگی دارد;
... مذاکرات ادامه دارد برای ... را به اجرای برجام تشویق ... رئیس‌‌جمهور بعدی آمریکا هم ...
... ایران، دولت بعدی امریکا «نمی ... به ملت امریکا بستگی دارد.» قاسمی ادامه ... (برجام) به ...
... به خودش بستگی دارد که ... موظف به اجرای برجام است رییس ... جمهور بعدی آمریکا برجام را ...
... می‌تواند رئیس جمهور بعدی ... ( رییس جمهور آینده) به این طرح ... نقض برجام؛ آمریکا ...
... چه کسی رییس‌جمهور امریکا ... به آمریکا سوء ظن دارد. ... مخاطراتب برجام در دولت بعدی ...