ادامه اجرای برجام به اراده رئیس‌جمهور آتی آمریکا بستگی دارد. ... اجرای مرحله بعدی آن دست ...
... می‌تواند طی یک سال آینده برجام را از ... ادامه اجرای برجام به اراده آمریکا بستگی دارد.
رئیس‌جمهور بعدی آمریکا نمی ... برجام توافق با امریکا نیست ... کنندگان بستگی دارد.ایا ...
«لی همیلتون» ضمن طرح احتمال عدم پایبندی دولت بعدی آمریکا به برجام ... برجام توسط رئیس جمهور ...
... گیری برجام یکی از انتقادات سخت مخالفان این توافق در آمریکا، اسرائیل و ... برنامه بعدی.
... ایران دارد به این ... سابقه رییس جمهور منتخب آمریکا ... می‌خواهد برجام را ادامه ...
نیاز آمریکا به «ایجاد توازن» بین اعمال تحریم و ادامه اجرای برجام . ... وجود دارد، آیا کاخ ...
رییس جمهور با اشاره به نقش تاثیرگذار فرانسه در مذاکرات ایران با 1+5 و به ثمر رسیدن برجام ...
حسن روحانی، هفتمین رییس‌جمهور ... 'کودکی' برجام. نزدیک به ... مذاکره با آمریکا ممنوع است به ...
... آشنایی دارد بلکه برای ... تاکید بر ادامه مبارزه با ... ای به رییس جمهور خواستار ...
ادامه اجرای برجام به اراده رئیس‌جمهور آتی آمریکا بستگی دارد; ... رییس سازمان انرژی اتمی ...