مقالات فارسی اختلاهای یادگیری ... 85-اثربخشی اموزش حا فظه فعال بر بهبود اختلال ریاضی(دانلود)
مرکز آموزشی مشکلات ویژه یادگیری - اختلال ریاضی - وابسته به مدیریت آموزش و پرورش استثنائی ...