جفت سرراهی یا جفت پایین در بارداری وقتی تشخیص داده میشود که تمام یاقسمتی از جفت،گرددن رحم ...
آیا رابطه جنسی مقعدی برای زنان لذتبخش است و لذت نزدیکی از پشت
10مساله اساسی در یک رابطه جنسی. 1-رابطه جنسی یكی از ابعاد ارتباطی بین زن و مرد می باشد( بعد ...
شقاق‌ مقعد. شقاق‌ مقعد عبارت‌ است‌ از پارگي‌ يا شكاف‌ در ناحيه‌ مقعد. اين‌ بيماري‌ در ...
نسبت به اصل تأثیرپذیری از دیگران خود را نگران نسازید؛ زیرا یکی از ویژگی‌های انسان ...
عوارض ناشی از نزدیکی ازراه مقعد,احکام شرعی در موردرابطه جنسی معقدی,دلایل تمایل مردان به ...
تعبیر خواب انگشتان دست,تعبیر خواب انگشتان پا,تعبیر خواب انگشتان,تعبیر خواب انگشتان قطع شده ...