... بر ۴۵ هزار میلیارد ریال در ... از اجرای دو پروژه عمرانی ... قرارگاه سازندگی خاتم ...
... طرح عمرانی در لرستان ... قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا گفت: بیش از 110 هزار میلیارد ریال ...
... 920 میلیارد ریال و 14 طرح ... بیش از یک هزار میلیارد ... را از جمله طرح های عمرانی و ...
... طرح عمرانی در لرستان ... قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا گفت: بیش از 110 هزار میلیارد ریال ...
بیش از 44 میلیارد ریال ... و اجرای 19 پروژه عمرانی در ... میلیون ریال برای اجرای 83 طرح و ...
استاندار گلستان از اجرای هزار و 60 طرح در ... اجرای 110 طرح با بیش از ... قرارگاه سازندگی خاتم ...
قرارگاه خاتم الانبیاء بیش از یک هزار میلیارد ... از این سازندگی در ... توسط قرارگاه خاتم ...
... عمرانی توسط قرارگاه خاتم در ... هزار میلیارد ریال طرح عمرانی در ... لرستان، از احداث ...
... سال در لرستان توسط ... اجرای بیش از یک هزار طرح ... اجرای 110 طرح عمرانی در جیرفت ...
... لرستان روز چهارشنبه به همراه رسانه ها و برخی مدیران، از دوطرح عمرانی توسعه ... در خبرنامه ...
... از اجرای 400 میلیارد ریال ... در سال 89 بیش از 400 میلیارد ریال پروژه عمرانی در این شهر از ...