قرارگاه خاتم الانبیاء بیش از یک هزار میلیارد ... از این سازندگی در ... توسط قرارگاه خاتم ...
... طرح عمرانی در لرستان ... قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا گفت: بیش از 110 هزار میلیارد ریال ...
... طرح عمرانی در لرستان ... قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا گفت: بیش از 110 هزار میلیارد ریال ...
استاندار لرستان گفت: در حال حاضر حدود 70 هزار میلیارد ریال طرح و پروژه عمران و سازندگی با همت ...
با بهره برداری از این سد عظیم بیش از 36 هزار ... قرارگاه سازندگی خاتم ... اجرای این طرح عمرانی ...