... طرح عمرانی در لرستان ... قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا گفت: بیش از 110 هزار میلیارد ریال ...
... طرح عمرانی در لرستان ... قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا گفت: بیش از 110 هزار میلیارد ریال ...
... لرستان روز پنجشنبه در ... بیش از 100 میلیارد ریال به لرستان در راستای اجرای طرح تحول سلامت از ...
... 300 میلیارد ریال در ... قرارگاه سازندگی خاتم ... از 9 طرح عمرانی در سفر ...
... لرستان روز چهارشنبه به همراه رسانه ها و برخی مدیران، از دوطرح عمرانی توسعه ... در خبرنامه ...
110 طرح عمرانی در اسلام ... سرمایه بانک مسکن 50 هزار میلیارد ریال ... بیش از 58 هزار دستگاه ...
... توسط قرارگاه خاتم در ... میلیارد ریال طرح عمرانی ... بیش از ۳ هزار نفر در ...
طرح عمرانی در ... عمرانی با بیش از ۸۱ میلیارد ریال ... قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء ...
... هزار میلیارد ریال طرح و ... قرارگاه سازندگی خاتم در ... لرستان توسط قرارگاه خاتم ...
... در استان بیش از 2 هزار ... میلیارد ریال طرح عمرانی ... توسط قرارگاه سازندگی ...