ازدواج بدون اجازه ی پدر, ازدواج موقت بین دختر و پسر از نظر اسلامی مانند ازدواج دائم است ولی ...
و آن ازدواجی است که به محض اجرای عقد رشته همسری برای ... پدر در ازدواج دختر: ... اجازه پدر ...