... اگر آغاز خون ریزی یا بعد از خون ریزی باشد نجس است ولی اگر ... چربی خارج شود، آیا نجس است؟
... نجس است. 2- ادرار و ... مانند مار و ماهی – پاک است. ... 1- خون انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد ...
حیوانات حرام گوشتی که خون جهنده ندارند، مانند مار ... خون جهنده نجس است ... نجس است ، نجس هم ...
... از فرش متلا با ادرا نجس شده میخواهیم همون جا پاکش کنیم چگونه است؟ آیا ... نجس شده است ... خون ...
(مسأله 88) مردار حيواني 1 كه خون جهنده دارد، نجس است، 2 چه خودش مرده باشد يا به غير دستوري كه در ...
آیا ادرار اسب نجس ... ادرار و مدفوع انسان و هر حیوان حرام گوشت که خون جهنده دارد ، نجس است و ...
چرا منی نجس است؟ ... ۱۵ روش طلایی برای کم کردن کلسترول خون. ... آیا می توانید بگویید اینها ...