انتقال خون نجس، مانند خون ... بودن آن مشکوک است- مانند خون مار و ... ماند اختلاف است که آیا ...
... مانند مار و ماهی – پاک است. ... که خون جهنده دارد، نجس است ... باشد، نجس است، و اگر ...
... (مثلاً سفید شود، آیا باز هم نجس است؟ ... پودر خون نجس است و خوردن آن حرام می باشد ولی اگر ...
... در مورد اینکه آیا خون ... “علما اتفاق کرده اند که خون حرام و نجس است و خورده نمی شود و ...
چرا خون و مردار نجس است ... و کمتر مردارى است که خون ... شود، ایا اب کشیدن لارم است ...
موش=خون جهنده دارد پس مردارش نجس است. میش=خون جهنده دارد پس مردارش نجس است. مار=خون ... آیا می ...
منی انسان و هر حیوانى که خون جهنده دارد، نجس است. ... خانه و وسایل آن نجس شده است، آیا نماز و ...
آیا کافر نجس است ... چهارم: مردار. پنجم: خون. ششم و هفتم: سگ و خوك. هشتم: كافر. نهم: شراب.
آیا نگهداری سگ و ... بول و مدفوع حیوانات حرام گوشتی که خون جهنده دارند نجس است، لذا بول و ...
چرا سگ نجس است دليل ... خون يا جوارح داخلي و ... عقرب و افعى و مار كه بالذّات موذى ...
س 266: آیا خون پاک است؟ ج: اگر از حيوانى باشد که خون جهنده دارد، نجس است. س 267: آیا خونی که بر اثر ...
آیا ادرار و مدفوع همه حیوانات نجس است؟ آیا ... خون جهنده (خونگرم) نجس ... مار و ماهی که خون ...
... آیا خون پشه و ماهى نجس است ... آیا عرق جنب از حرام نجس است ؟ 5 - آیا مواد مست كننده كه جامدند ...
در باب طهارت و نجاست و در بیان چیزهای نجس، آمده است که: ... و آیا بدن، خون و فضولات آن نجس ...
... این حصر است؟ آیا ... است که خون نجس است و روی آن ... پاک است اما راجع به مار و ...