به همت معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی و با ... عمومی آموزش زبان انگلیسی و ... تبریز خاطرنشان ...
گروه رباتیک مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی تبریز مقام ... سطح کیفی آموزش زبان های ...
فعالیتهای این معاونت در زمینه آموزش زبان انگلیسی در 3 مرکز به ... چرا زبان جهاد دانشگاهی ...
موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی ... بر اساس مصوبه پنجاه و هفتمین جلسه کمیته علمی گروه زبان ...