ولی چگونه آنچه عملاً هست و آنچه می‌داند باید باشد با هم آشتی ... ولی هرگاه با خویشتنِ خود ...
ولی چگونه آنچه عملاً هست و آنچه می‌داند باید باشد با هم آشتی ... ولی هرگاه با خویشتنِ خود ...
آشتی با خدا ... افکار پراکنده، آزاد نمایی و بدانی همین نگاه و همین پنجره ای که از خویشتن خویش ...
بیا با پاک ترین سلام عشق آشتی کنیم *بیا با بنفشه های لب جوب آشتی کنیم * بیا ازحسرت و غم دیگه ...
اختلافات زناشویی زندگی زناشویی موفق با او قهر کرده ایم اما دلمان می خواهد آشتی کنیم دلمان ...
انسان ایرانی در ستیز پیوسته‌اش با خویشتنِ ِ خویش ... خود را با یکدیگر آشتی دهند، باز ...
خود را از دریچه نگاه دیگران ننگرم که من اگر خود با خویشتن آشتی نکنم هیچ شخصی نمی‌تواند مرا ...
با کودک درون خود آشتی ... حسی شهودی در ما زنده می شود و با خویشتن معنوی مان رابطه برقرار می ...