مقدمه: متاسفانه به علت ضعف در اطلاع رسانی در زمینه‌ی خلبانی هواپیماهای مسافربری خیلی از ...
دوره های درسی خلبانی: در صورت قبولی در آزمون علمی ... تست پزشکی در بخش هواپیماهای غیر نظامی ...