... استان کردستان شمالی و یا ... شمالی بخشی از استان آذربایجان غربی است که شهرهای جنوبی ...
... با آذربایجان غربی ... غربی از ارتفاعات شمالی ... در آذربایجان و کردستان ...
... استان کردستان شمالی و یا ... شمالی بخشی از استان آذربایجان غربی است که شهرهای جنوبی ...
... جدیدالکشف کردستان شمالی و صد ... آذربایجان غربی دن،فقط ... یا کردستان برای ...
استان ارومیه که در تقسیمات کشوری به “استان آذربایجان غربی ... کردستان شمالی ... یا هر اسم ...
استان آذربایجان غربی از طرف ... دشت شمالی روستای قره ... چشمه کردستان ، بین سقز و ...