آب و هوای گوا در ماههای گرم تابستان از دید مسافر گوا زمانی که ما به گوا سفرکردیم هفته آخر ...
شرح گیاه گیاهی علفی ، معطر به ارتقاع 1 تا 2 متر ودارای برگهایی با پهنک منقسم به قطعات نازک ...
اقوام کنونی ایران از ورود نخستین آریائیان تا امروز درآمیختگی قومی با درجات گوناگون درایران ...
داکتر عبدالله عبدالله هلمندی ولد غلام محی الدین زمریالی سناتور انتصابی ازولايت هلمند دور ...