31 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

Worst Trump Minion را انتخاب کنید

پشتیبانی شده توسط Opinion Op Ed Columnist انتخاب بدترین Trump MinionGail CollinsFEB 9 2018 ادامه مطلب خواندن داستان اصلی این صفحه Continue خواندن mainframe window magnum window magnum getFlags indexOf headlineBalancer 0 پنجره magnum headlineBalancer پنجره magnum headlineBalancer initialize پنجره magnum headlineBalancer shouldRun پنجره magnum headlineBalancer initialize تابع عکس var قطعه قطعه storyHeader var HTML html header headMenu mediaActionOverlay supportedBy var story document getElementById story var adAggro window