31 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

Trump واقعا Wingman می خواهد

پشتیبانی شده توسط Opinion Op Ed ColumnistTrump واقعا می خواهد WingmanGail خود را CollinsMARCH 9 2018 ادامه مطلب خواندن داستان اصلی این صفحه Continue خواندن پنجره اصلی Magnum پنجره Magnum getFlags indexOf headlineBalancer 0 پنجره magnum headlineBalancer پنجره magnum headlineBalancer initialize پنجره magnum headlineBalancer shouldRun پنجره magnum headlineBalancer مقداردهی اولیه تابع عکس var قطعه قطعه storyHeader var html header headline storyMeta mediaActionOverlay supportedBy var story document getElementById story var adAggro wind