31 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

همه بهتر از شما می دانید که

پشتیبانی شده توسط Opinion Op Ed Columnist هر کس بهتر از شما می دانید WhoGail CollinsFEB 21 2018 ادامه خواندن داستان اصلی این صفحه Continue reading main window storyframe magnum magnum getFlags indexOf headlineBalancer 0 پنجره magnum headlineBalancer پنجره magnum headlineBalancer initialize پنجره magnum headlineBalancer shouldRun پنجره magnum headlineBalancer initialize تابع عکس var داستان fragment storyHeader var html header headline storyMeta mediaActionOverlay supportedBy سابقه داستان سند getElementById داستان var adAggro