31 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

بدترین ترامپ: برنده ها هستند!

پشتیبانی شده توسط Opinion Op Ed ColumnistTrump از بدترین برندگان در Gail CollinsFEB 28 2018 ادامه مطلب خواندن داستان اصلی این صفحه Continue خواندن صفحه اصلی داستان مقدمه پنجره magnum getFlags indexOf headlineBalancer 0 پنجره magnum headlineBalancer پنجره magnum headlineBalancer initialize پنجره magnum headlineBalancer shouldRun پنجره magnum headlineBalancer مقداردهی اولیه تابع عکس var رقم قطعه storyHeader var html header headline storyMeta mediaActionOverlay supportBy var story document getElementById story var adAggro