31 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

اسلحه - هنگامی که Trump حتی صدای جیر جیر نمی تواند

پشتیبانی شده توسط Opinion Op Ed ColumnistGuns هنگامی که Trump می تواند t حتی TweetGail CollinsJAN 24 2018 ادامه مطلب خواندن mainShare این صفحه ادامه مطلب خواندن پنجره داستان اصلی magnum پنجره magnum getFlags indexOf headlineBalancer 0 پنجره magnum headlineBalancer پنجره magnum headlineBalancer initialize پنجره magnum headlineBalancer shouldRun پنجره magnum headlineBalancer initialize تابع عکس var داستان fragment storyHeader var html header headline storyMeta mediaActionOverlay supportedBy سابقه داستان سند getElementById داستان var adAggro